ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745):

1) wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 – Pomoc techniczna, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Marszałek województwa zamieszcza w prasie regionalnej i na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego ogłoszenie o terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 1.6 – Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach oraz Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, wraz z informacją o działaniach i rodzajach projektów, z zakresu których wnioski będą przyjmowane.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek na piśmie i na nośniku elektronicznym, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wniosek w formie elektronicznej sporządza się przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej urzędu go obsługującego ogłoszenie o terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.6 – Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek na piśmie i na nośniku elektronicznym, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wniosek w formie elektronicznej sporządza się przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

§ 4. 1. Instytucja Zarządzająca zamieszcza na stronie internetowej urzędu ją obsługującego ogłoszenie o terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 4 – Pomoc techniczna.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek na piśmie i na nośniku elektronicznym, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wniosek w formie elektronicznej sporządza się przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

§ 5. 1. Instytucja Wdrażająca zamieszcza w dzienniku o zasięgu regionalnym oraz na własnej stronie internetowej ogłoszenie o terminie i miejscu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach albo w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny, Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa oraz wraz z informacją o działaniach i rodzajach projektów, z zakresu których wnioski będą przyjmowane.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek na piśmie i na nośniku elektronicznym, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia.

3. Wniosek w formie elektronicznej sporządza się przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

§ 6. 1. Projekt własny składa ubiegający się o dofinansowanie będący Instytucją Wdrażającą dla właściwego Działania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 i Nr 238, poz. 2402).

2. Projekt własny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na piśmie i na nośniku elektronicznym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Projekt własny w formie elektronicznej sporządza się przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. Projekt własny na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą.

§ 7. 1. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone przez dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu, jeżeli spełniają wymogi w nim określone.

2. Jeżeli wnioski, o których mowa w ust. 1, nie spełniają wszystkich wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu, właściwy organ lub instytucja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni.

3. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. (poz. 2575)

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).