ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006

Na podstawie art. 28 ust 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744):

1) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Pomocy technicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Priorytetu 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. (poz. 2588)

Załącznik nr 1

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 10

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 11

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)

Załącznik nr 12

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).