ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanego dalej „Programem”, wzory okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji:

1) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Działania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Programu w województwie, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Programu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2843)

Załącznik nr 7

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).