ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023 oraz z 2005 r. Nr 9, poz. 63) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III.1.3 DZIAŁANIE 1.3 „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM” część „Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3” otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla działania 1.3

Działanie 1.3, w zakresie wsparcia przekazywanego podmiotom zarządzającym parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, nie zawiera elementów pomocy publicznej i może być finansowane do 100 % wydatków kwalifikowanych projektu.

Wartość brutto projektu nie może być:

— w przypadku projektów inwestycyjnych — mniejsza niż 2 mln PLN i większa niż 45 mln PLN,

— w przypadku projektów doradczych — mniejsza niż 40 tys. PLN i większa niż 2 min PLN.

Za wartość projektu brutto uważa się wartość wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalne dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie 75 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Pozostała część zostanie pokryta z budżetu państwa (12,5 %) oraz z budżetu j.s.t. i innych środków publicznych. J.s.t. może pokryć przypadającą na nią część dofinansowania w formie w szczególności:

— aportu (wkładu rzeczowego),

— wkładu pieniężnego,

wniesionych do spółki zarządzającej (w tym przypadku środki te spółka musi przekazać na realizację projektu objętego wsparciem i będą one traktowane jako środki pokrewne środkom publicznym).

Na realizację działania 1.3 przewidziano 169,16 mln €, z czego 126,86 mln € będzie pochodziło z EFRR, 42,3 mln € z krajowych środków publicznych.”;

2)  Załącznik 5 „Sposób wyliczenia UWKK do działania 2.4” otrzymuje brzmienie:

„UWKK nawiązuje do metodyki analizy efektywności kosztowej oraz analizy kosztów i korzyści społecznych. Aby zmierzyć w sposób syntetyczny efekty ekologiczne, najpierw są określane średnioroczne ilości zanieczyszczeń, które zostaną zredukowane, unieszkodliwione lub uniknięte dzięki realizacji inwestycji. Następnie ilościom tym są przypisywane opłaty ekologiczne. Emisjom, które nie są uwzględnione w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie wysokości górnych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, zostaje przypisana waga 0. Aby wyliczyć wskaźnik UWKK sumuje się iloczyny optat i ilości zanieczyszczeń (stanowiące miarę efektu ekologicznego), które następnie dzielone są przez roczne koszty inwestycji (nakłady i koszty eksploatacyjne).

UWKK jest wskaźnikiem, który nie może być interpretowany w wartościach bezwzględnych, może służyć jedynie do porównywania projektów między sobą. Im wyższa jest jego wartość, tym projekt jest bardziej efektywny.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O — podstawową stawkę opłaty ekologicznej za zanieczyszczenie „i”,

Z —ilość zredukowanego zanieczyszczenia „i” w pierwszym roku po realizacji inwestycji,

; — indeks zanieczyszczeń, m — liczbę zanieczyszczeń branych pod uwagę, ZKK— zannualizowane nakłady inwestycyjne, RKE— roczne koszty eksploatacyjne instalacji.

Zannualizowane nakłady inwestycyjne (ZKK) są obliczane według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają: / — całkowity koszt inwestycji, r— stopę dyskontową, n — czas „życia” projektu.

Przy obliczaniu wartości ZKK (zannualizowanych nakładów inwestycyjnych) należy przyjąć stałą dla wszystkich projektów stopę dyskontową. Z uwagi na fakt, że wskaźnik ma na celu porównywanie projektów, przyjmuje się tę samą stopę dla wszystkich projektów. Do obliczeń przyjmuje się r = 5 %.

Czas „życia” projektu:

Żywotność instalacji/technologii wpływa na jej cenę. Obliczenia dla każdego projektu powinny się opierać o specyfikację producenta/wykonawcy.

Wobec zróżnicowania czasu życia poszczególnych elementów technologii zannualizowane nakłady inwestycyjne należy policzyć w poszczególnych grupach różniących się czasem „życia” projektu według następującego wzoru 1) :

gdzie:

/, /2,... /5 — oznaczają wartości składowych nakładów inwestycyjnych dla różnych czasów życia poszczególnych elementów infrastruktury projektu oznaczonych odpowiednio jako: n1f n2,... n5.

Maksymalna liczba wydzielonych grup obejmujących nakłady inwestycyjne nie może przekraczać 5 składowych 2) .

Roczne koszty eksploatacyjne oblicza się z pominięciem amortyzacji, koszty przyjmuje się dla pełnej, technologicznej wydajności (przepustowości) systemu.

Uwzględnienie korzyści środowiskowych odbywa się poprzez zsumowanie unikniętych opłat za emisję zanieczyszczeń. Podejście takie jest bardzo poważnym uproszczeniem, które opiera się na założeniu, że stawki opłat odpowiadają negatywnym skutkom powodowanym przez te zanieczyszczenia.

Przy obliczeniach nie uwzględnia się kar, optat podwyższonych (np. o 100 czy 500 %) lub faktu czasowego zawieszenia płatności, lecz wyłącznie stawki podstawowe. W przypadku poboru wód oraz zrzutu zanieczyszczeń do wód należy uwzględnić stawki podstawowe wraz z należnymi współczynnikami różnicującymi. W przypadku ładunków BZT5, ChZT, zawiesiny, chlorków i siarczanów należy uwzględnić pełne korzyści z redukcji, tzn. zsumować wymienione zanieczyszczenia 3) .

Stawki opłat dla wniosków przygotowywanych w ramach SPO-WKP przyjmuje się zgodnie ze stawkami podanymi w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie wysokości górnych stawek optat za korzystanie ze środowiska obowiązującymi w roku bazowym. Za rok bazowy przyjmuje się rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Za emisję bazową należy przyjąć emisję w roku bazowym. Wielkość unikniętej emisji obliczona zostanie poprzez odniesienie emisji bazowej do przyrostu zdolności redukcyjnych wynikających z zastosowania nowych technologii.

Obliczenia, w przypadku gdy Beneficjenci nie prowadzili działalności w całym roku bazowym, powinny oprzeć się na innym okresie miarodajnym kolejnych 12 miesięcy lub działalności ekstrapolo-wanej do 12 miesięcy w przypadku istniejących technologii.

Przeliczenie UWKK na punkty rankingowe

Wyniki będą przeliczane na punkty rankingowe (PR) według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

UWKKX — wskaźnik wyliczony dla danego projektu.

UWKKmin — najniższy wskaźnik dla grupy projektów,

UWKKmax — najwyższy wskaźnik dla grupy projektów.”.

§ 2. Do wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, złożonych i nierozpatrzonych w ramach rund aplikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Wzór uwzględnia już wartość stopy dyskontowej przyjętej w wysokości 5 %.

2) Ograniczenie ma na celu uproszczenie obliczeń oraz ułatwienie ich weryfikacji.

3) Do celów naliczania optat przyjmuje się wartość najwyższą z wymienionych ładunków.