ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ewidencję wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy prowadzi naczelnik właściwego urzędu celnego w formie księgi ewidencyjnej.

2. Naczelnik właściwego urzędu celnego może wyznaczyć osobę upoważnioną do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy.

§ 3. 1. Podstawą wpisów do księgi ewidencyjnej są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.

2. Księgę ewidencyjną przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

§ 4. 1. Każdy wpis do księgi ewidencyjnej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.

2. Wpis w księdze ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.

4. O dokonanych poprawkach osoba upoważniona do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpisu adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem.

§ 5. Ewidencja wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy zawiera następujące dane:

1) datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy;

2) oznaczenie organu, który wydał certyfikat weryfikacji dostawy;

3) nazwę importera, jego siedzibę i adres;

4) nazwę eksportera, jego siedzibę i adres;

5) nazwę i opis towaru lub technologii;

6) numer kontrolny towaru;

7) ilość i wartość towarów lub technologii;

8) opis ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii;

9) numer dokumentu SAD;

10) numer konosamentu, numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz towaru lub technologii;

11) numer Karty Kontrolnej T5, wymaganej przez prawo międzynarodowe.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. Nr 59, poz. 545).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 października 2004 r. (poz. 2431)

WZÓR

CERTYFIKAT WERYFIKACJI DOSTAWY

(PDF)1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).