ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 195, poz. 2010) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

1) przedsiębiorcom:

a) w zakresie doradztwa,

b) w zakresie inwestycji;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego:

a) na rozwój punktu konsultacyjnego,

b) na rozwój instytucji otoczenia biznesu,

c) na powiększenie funduszu pożyczkowego,

d) na powiększenie funduszu poręcze-niowego.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w rozporządzeniu, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

4. Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki określone w rozporządzeniu pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o środkach trwałych oraz o wartościach niematerialnych i prawnych, należy przez to rozumieć środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

6. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o leasingu, należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna:

1) na działalność eksportową;

2) w wyniku której produkty krajowe uzyskałyby pozycję uprzywilejowaną w stosunku do produktów importowanych;

3) przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej 3) lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.”;

3) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielane mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikro-przedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) jest wykonywana co najmniej od 3 lat lub

2) jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

2. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

1) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

2) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002);

3) produkcji żelaza i stali;

4) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;

5) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego;

6) produkcji lub obrotu bronią.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wsparcie w zakresie doradztwa jest udzielane:

1) przedsiębiorcom określonym w § 4 ust. 1, w wysokości nieprzekraczającej 50 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004), z zastrzeżeniem pkt 2;

2) mikroprzedsiębiorcom wykonującym działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2, w wysokości do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem — z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001); wsparcie to jest pomocą de minimis i może być udzielone konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro brutto, z uwzględnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).”;

5) w § 6 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na nowych lub zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa nie może być niższa niż 2 500 zł ani nie może przekroczyć 250 000 zł.

2. Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielone na realizację przedsięwzięcia objętego inną pomocą publiczną, pod warunkiem że wielkość skumulowanej pomocy nie przekroczy limitu określonego w § 5.”;

7) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę wartości początkowej przez korzystającego, należną finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie uznaje się za wydatek kwalifikujący się do wsparcia spłaty wartości początkowej należnej finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, zbytych uprzednio przez korzystającego na rzecz finansującego (leasing zwrotny).”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku przedsiębiorcy, dla którego świadczenie usług transportowych nie jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej, wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą być uznane za kwalifikujące się do wsparcia jedynie wówczas, gdy stanowią niezbędny element projektu i jednocześnie przedsiębiorca zobowiąże się wykorzystywać środki transportu zgodnie z celami projektu, przedstawiając wiarygodną metodę weryfikacji takiego wykorzystania.”;

8) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające kwotę 125 000 zł jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca sfinansuje inwestycję środkami pieniężnymi pozyskanymi:

1) z funduszu inwestycyjnego lub

2) na podstawie umowy kredytu, lub

3) z umowy leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego

— w kwocie stanowiącej co najmniej 25 % kwoty wsparcia.”;

9) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku określonym w § 11 ust. 2 przedsiębiorca dołącza do wniosku odpowiednio kopię promesy udzielenia kredytu, kopię promesy umowy leasingowej lub dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego.”;

10) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej wniosków prawidłowych pod względem formalnym, stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.”;

11) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lub wzmacnianiu zdolności do świadczenia usług informacyjnych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom.

3. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego nie może być przeznaczone na finansowanie bezpośrednich kosztów świadczenia usług informacyjnych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.”;

12) w § 16:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.”,

b) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osiągnięciu zdolności do świadczenia nowych usług dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;”,

— dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) budowie lub rozwoju baz danych.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój instytucji otoczenia biznesu są, związane z realizacją przedsięwzięcia i poniesione przez osobę prawną lub podmioty działające w ramach sieci, o których mowa w ust. 2, po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wydatki na:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;

4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;

6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;

8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;

9) działania promocyjne i informacyjne, pod warunkiem że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;

10) obsługę księgową, usługi prawnicze oraz ekspertyzy techniczne i finansowe, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.”;

13) w § 17:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej „funduszem pożyczkowym”, przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym:

a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 3 000 000 zł i nie może przekroczyć 50 000 000 zł.”;

14) w § 18:

a) w ust. 1:

— pkt 2—4 otrzymują brzmienie:

„2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej „funduszem poręczeniowym”, przeznaczony wyłącznie na udzielanie mikro-przedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek, przy czym poręczenia spłaty kredytów lub pożyczek:

a) mogą być udzielane tylko wtedy, gdy kredyt lub pożyczka są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a,

b) mogą być udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,

c) mogą być udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko, o którym mowa w lit. b, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,

d) mogą być udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80 % zobowiązania, którego dotyczą;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń, o których mowa w pkt 2;”,

— dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w umowach z instytucjami kredytującymi nie zawarta klauzuli wyłączności lub uprzywilejowania.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wartość wniesionego do funduszu poręcze-niowego kapitału, rozumianego jako środki finansowe stanowiące wsparcie uzyskane z Agencji oraz wkład własny, niezbędnego do pokrycia ryzyka związanego z kwotą udzielonych poręczeń liczoną narastająco w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego niż 30 czerwca 2008 r., przy czym wartość ta powinna zostać potwierdzona przez niezależny audyt;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna wnosi do funduszu poręczeniowego wkład własny w gotówce.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 3 000 000 zł i nie może przekroczyć 50 000 000 zł.”;

15) uchyla się § 19;

16) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja dokonuje oceny techniczno-ekonomicznej i merytorycznej wniosków prawidłowych pod względem formalnym, stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.”.

§ 2. Do wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przygotowanych na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, złożonych i nieroz-patrzonych w ramach rund aplikacyjnych rozpoczętych i niezakonczonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785.

3) Kryteria, o których mowa w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UEC244z 1.10.2004).