ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 257, poz. 2575 oraz z 2005 r. Nr 37, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część E2 otrzymuje brzmienie:

E 2. Wskaźniki realizacji celów Projektu


1. Wskaźniki produktu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.
2. Wskaźniki rezultatu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.

Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników realizacji celów Projektu2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 22 tabela otrzymuje brzmienie:

22. Wskaźniki realizacji celów projektu


22.1. Wskaźniki produktu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.
22.2. Wskaźniki rezultatu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.


3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 5. A tabela otrzymuje brzmienie:

„5. A. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU


5.1. Wskaźniki produktu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.
5.2. Wskaźniki rezultatu Źródło danych Jedn. miary rok 0 r. r. r. r. r.


§ 2. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 złożone i nierozpatrzone w okresie od dnia 16 grudnia 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia, a ich ocena jest dokonywana z uwzględnieniem wskaźników zawartych w załącznikach nr 1—3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).