ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 400) w załączniku nr 1 tabela II. Izby celne i urzędy celne otrzymuje brzmienie:


Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

3

Dyrektor izby celnej

01

0,592–3,741

Zastępca dyrektora izby celnej

02

0,526–3,118

Główny księgowy

02

0,526–3,118

Naczelnik urzędu celnego

03

0,523–2,806

Zastępca naczelnika urzędu celnego

03

0,523–2,806

Naczelnik wydziału (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Rzecznik prasowy (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Audytor wewnętrzny (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie celnej)

03

0,523–2,806

Kierownik oddziału

03

0,523–2,806

Ekspert celny

04

0,486–2,494

Radca prawny

04

0,486–2,494

Kierownik referatu

05

0,480–2,369

Kierownik zmiany

06

0,473–2,120

Inspektor celny

07

0,467–1,933

Starszy kontroler celny

08

0,455–1,870

Kontroler celny

09

0,442–1,683

Młodszy kontroler celny

10

0,430–1,496

Referent

11

0,386–0,997


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).