ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (Dz. U. Nr 97, poz. 967, z 2005 r. Nr 60, poz. 521 oraz z 2007 r. Nr 144, poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Miejsce, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, może zostać uznane także:

1) w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, zgodnie z art. 253 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”;

2) w pojedynczym pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret drugi Rozporządzenia Wykonawczego;

3) w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy zamykaniu/otwieraniu procedury tranzytu, zgodnie z art. 398 i art. 406 Rozporządzenia Wykonawczego;

4) w pozwoleniu na korzystanie z procedury TIR zgodnie z art. 454a Rozporządzenia Wykonawczego.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przepisu § 4 nie stosuje się w przypadku miejsca uznanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, zgodnie z art. 253 ust. 3 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz w pojedynczym pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret drugie Rozporządzenia Wykonawczego.”;

3) w § 7:

a) ust. 4—6a otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 2, do wniosku o udzielenie pozwolenia należy dołączyć opis miejsca oraz jego plan sytuacyjny.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o uznanie miejsca.

6. Dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie dołącza się do wniosku o uznanie miejsca, jeżeli zostały one wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.

6a. Jeżeli wnioskodawca składa jednocześnie, do tego samego organu, więcej niż jeden wniosek o uznanie miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, należy dołączyć tylko do jednego z wniosków.”,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Do wniosku o uznanie miejsca nie dołącza się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, w przypadku gdy wnioskodawcą jest posiadacz świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy.”;

4) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku, o którym mowa w art. 14b ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego, organ celny może uznać miejsce w celu jednorazowego dokonania czynności, o których mowa w tym przepisie.”;

5) w § 9a uchyla się ust. 4.

§ 2. Do miejsc uznanych, w których zakres dokonywanych czynności został określony zgodnie z § 6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1952).