ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911 i Nr 272, poz. 2694 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1139) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. IV dodaje się lp. IVa w brzmieniu:


IVa Dyrektor Izby Celnej w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego
1 Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego

2) w Ip. V:

a) kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „obszar województwa małopolskiego”,

b) uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).