ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

Na podstawie art. 1d ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 272, poz. 2692 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1137) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Izba Celna w Kielcach obejmująca:

a) Urząd Celny w Kielcach;”;

2) w pkt 5 uchyla się lit. d.

§ 2. W przypadku postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych dotychczasowe uprawnienia i obowiązki organów celnych przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).