ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511 i Nr 272, poz. 2693 oraz z 2005 r. Nr 135, poz. 1138), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po Ip. IV dodaje się Ip. IVa w brzmieniu:


IVa Izba Celna w Kielcach 340000
1 Urząd Celny w Kielcach 341000
a Oddział Celny w Kielcach 341010 1,2,3,4,5,6,7,8     
b Oddział Celny w Starachowicach 341020 1,2,3,4,5,6,7,8
c Oddział Celny w Sandomierzu 341030 1,2,3,4,5,6,7,8

b) w Ip. V uchyla się pkt 4;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po lp. IV dodaje się lp. IVa w brzmieniu:


IVa IZBA CELNA W KIELCACH
1 Urząd Celny w Kielcach
a Oddział Celny w Kielcach 341010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
b Oddział Celny w Starachowicach 341020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
c Oddział Celny w Sandomierzu 341030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b) w Ip. V uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).