ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110 i Nr 138, poz. 1154) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104, poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:

1) sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;

2) sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;

4) sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

5) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności;

6) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

7) sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;

8) sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;

2) rozliczeniach międzyokresowych;

3) stanie rezerw Funduszu;

4) wartości świadczeń ponadumownych;

5) stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca oraz 45 dni od zakończenia kwartału lub półrocza, którego dotyczy sprawozdanie.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Do rocznego planu finansowego Funduszu na rok 2005 nie stosuje się wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz nie sporządza się uzasadnienia, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2005 sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2.A do rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 16 uchyla się ust. 1;

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. (poz. 1264)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).