ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata, wykorzystując katalog funkcji zadań i podzadań zamieszczony w formularzu BZ—1, stanowiącym załącznik nr 65 do rozporządzenia, oraz wykaz działań zamieszczony w „Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań na rok 2012”, stanowiącym załącznik nr 69 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a—112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko—Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 6 ust. 1.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO — zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie do dnia 28 marca 2011 r., z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ—1 — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ—2 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ—2/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ—3 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ—4 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ—5 — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ—6 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ—7 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 2) ) — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2012; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ—8 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ—9 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ—10 — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ—10 (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ—11 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ—12 — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ—12 (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego     Mechanizmu    Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ—13 — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia.

2. Formularze: RZ—4, RZ—8 i RZ—9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna”.

3. Formularz RZ—2 (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ—7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5.  Formularze: RZ—10, RZ—10 (BE), RZ—12 i RZ—12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ—10, RZ—10 (BE), RZ—12 i RZ—12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

4) DCE — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

5) BW—S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

6) BW—PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

7) PZ—1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

8) PZ—2 — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

9) PZ—2/MON — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

10) SNZ — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

11) PZ—UE — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007—2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

12) PZ—UE (BE) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego    Mechanizmu     Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego     Obszaru     Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

13) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

14) EMRE — Wydatki budżetu państwa na świadczenia z ubezpieczenia społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

15) BW—I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

16) BW—I/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

17) SW—1 — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

18) SW—2 — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

19) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

20) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

21) ZZAR — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

22) BW—Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

23) PR — Programy wieloletnie; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

24) PR—Z — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

25) PP — Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

26) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

27) PB — Finansowanie zadań w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

28) PFC — Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

29) PFC—FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

30) PFC—FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

31) PFC—FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

32) PFC—FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

33) F—SPO — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

34) F—REF — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004—2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

35) F—REF (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego    Mechanizmu     Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

36) WPR—1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

37) WPR—2 — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007—2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

38) F—NSS — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013 w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

39) F—NSS (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

40) PF—UE — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

41) PF—UE (BE) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007—2013, Norweskiego     Mechanizmu    Finansowego 2009—2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

42) PF—OSPR — Elementy planu finansowego niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

43) PF—AW — Elementy planu finansowego agencji wykonawczej; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

44) PF—IGB — Elementy planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

45) PF—ANR—ZWRSP — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

46) PF—ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia;

47) PF—CDR — Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia;

48) NAL—SP — Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia.

2. W formularzach wymienionych w ust. 1, z wyjątkiem pkt 11, 12, 27, 33, 38 i 39, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ—1, BW—I i BZS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW—S, BW—I, BZS i ZZAR wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ—1, PZ—2, SUS, BW—I, BZS i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ—1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ—UE (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ—UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ—2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ—1, PZ—2, BW—I, BZS, PR, PE, PB i PF—OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9.  Formularze: BW, DPO, BW—I, SW—1, SW—2 i PF—OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji. Formularz sporządza się na odrębnym formularzu BW dla wyżej wymienionych wydatków finansowanych w ramach budżetu państwa oraz formularzu BW oznaczonym jako BW (BE) dla płatności w ramach budżetu środków europejskich.

11. Formularze: PR i PR—Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW—I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach F—NSS, F—NSS (BE), F—SPO, PB, PZ—UE, PZ—UE (BE), F—REF, F—REF (BE), PF—UE oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2012, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ—1 — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia,

2) BZ—2 — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 66 do rozporządzenia,

3) BZ—3 — Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 67 do rozporządzenia,

4) BZ—RC — Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 68 do rozporządzenia

— wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetowej na rok 2012, przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w tym zakresie.

§ 7. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekty planów finansowych poszczególnych funduszy opracowane na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, i na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC—FUS, którego wzór stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC—FEP, którego wzór stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia.

4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów, w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC, którego wzór stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

2) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC—FER, którego wzór stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

3) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC—FA, którego wzór stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia.

§ 8. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5—7, dysponenci, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz prezesi albo dyrektorzy agencji wykonawczych, dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

§ 9. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 określa załącznik nr 70 do rozporządzenia.

§ 10. 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują na poziomie funkcji i zadań, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań i podzadań umieszczonego w formularzu oznaczonym symbolem BZ—1, prezentując dane zawarte w ustawie budżetowej na dany rok oraz trzy kolejne lata.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.