ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2007 r. podatnicy mogą składać deklaracje na podatek od środków transportowych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 252, poz. 2523 oraz z 2005 r. Nr 232, poz. 1969), bez konieczności wypełniania pola nr 19 „Nacisk na siodło ciągnika” w załączniku do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 252, poz. 2523 oraz z 2005 r. Nr 232, poz. 1969).