ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na lata 2007—2027 wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór określony w załączniku do rozporządzenia stosuje się do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenie wraz z zeznaniem podatkowym o wysokości dochodu (przychodu) zostało złożone według wzoru oświadczenia określonego w rozporządzeniu wymienionym w § 3. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru oświadczenia określonego w rozporządzeniu wymienionym w § 3.

3. Do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) składanych od dnia 1 stycznia 2012 r. za lata 2007—2010 ma zastosowanie wzór oświadczenia określony w rozporządzeniu wymienionym w § 3.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).