ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się specjalną akredytację jednostce koordynującej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

§ 2. Specjalną akredytację przyznaje się jednostce koordynującej z dniem 16 października 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).