ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego (Dz. U. Nr 187, poz. 1933):

1) wzór IKE-1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) wzór IKE-1/B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się wzór IKE-1/C w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. (poz. 969)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).