ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje dokumentów potwierdzających dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych oraz sposób jej potwierdzania;

2) szczegółowe warunki, tryb oraz terminy zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, z zastrzeżeniem ust. 2, są:

1) dokumenty przewozowe lub ich kopie otrzymane od przewoźnika lub spedytora odpowiedzialnego za wywóz z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że wyroby akcyzowe niezharmonizowane zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego — w przypadku gdy przewóz jest zlecany przewoźnikowi lub spedytorowi;

2) kopia faktury dostawy;

3) specyfikacja dostawy, jeżeli nie jest zawarta w fakturze.

2. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej realizowanej bez udziału przewoźnika lub spedytora, przy użyciu własnego środka transportu, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika dokonującego dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz nabywcy tych wyrobów;

2) adres, pod który zostały dostarczone wyroby, w przypadku gdy jest on inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) określenie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych i ich ilości;

4) potwierdzenie przez nabywcę przyjęcia wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w miejscu, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującym się na terytorium państwa członkowskiego;

5) numer pozwalający zidentyfikować środek transportu użyty do realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej, a także określenie rodzaju tego środka transportu.

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie potwierdzają jednoznacznie wykonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, potwierdzenie takiej dostawy może nastąpić poprzez przedłożenie innych dokumentów wskazujących, że została ona zrealizowana, w szczególności:

1) korespondencji handlowej;

2) dokumentu dotyczącego ubezpieczenia lub frachtu;

3) dokumentu potwierdzającego zapłatę za wykonaną dostawę wewnątrzwspólnotową.

§ 3. 1. Zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podmiotu, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z następującymi załącznikami:

1) dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju od wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych dostarczonych na terytorium państwa członkowskiego;

2) dokumentami, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek bankowy podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, zwrot następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku uwzględnienia wniosku o zwrot akcyzy wszystkie dokumenty dołączone do wniosku podlegają ostemplowaniu pieczęcią urzędu celnego oraz przedziurkowaniu w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

3. Po dokonaniu zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podmiotowi dokumenty określone w ust. 2.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).