ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

Na podstawie art. 284 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące izby celne i urzędy celne:

1) Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmująca:

a) Urząd Celny w Białej Podlaskiej,

b) Urząd Celny w Lublinie,

c) Urząd Celny w Zamościu;

2) Izba Celna w Białymstoku obejmująca:

a) Urząd Celny w Białymstoku,

b) Urząd Celny w Łomży,

c) Urząd Celny w Suwałkach;

3) Izba Celna w Gdyni obejmująca:

a) Urząd Celny w Gdyni,

b) Urząd Celny w Gdańsku,

c) Urząd Celny w Słupsku;

4) Izba Celna w Katowicach obejmująca:

a) Urząd Celny w Katowicach,

b) Urząd Celny w Gliwicach,

c) Urząd Celny w Częstochowie,

d) Urząd Celny w Cieszynie,

e) Urząd Celny w Bielsku-Białej;

5) Izba Celna w Krakowie obejmująca:

a) Urząd Celny w Krakowie,

b) Urząd Celny w Nowym Targu,

c) Urząd Celny w Nowym Sączu,

d) Urząd Celny w Kielcach;

6) Izba Celna w Łodzi obejmująca:

a) Urząd Celny I w Łodzi,

b) Urząd Celny II w Łodzi,

c) Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim;

7) Izba Celna w Olsztynie obejmująca:

a) Urząd Celny w Olsztynie,

b) Urząd Celny w Elblągu,

c) Urząd Celny w Ełku;

8) Izba Celna w Poznaniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Poznaniu,

b) Urząd Celny w Pile,

c) Urząd Celny w Lesznie,

d) Urząd Celny w Kaliszu;

9) Izba Celna w Przemyślu obejmująca:

a) Urząd Celny w Przemyślu,

b) Urząd Celny w Rzeszowie,

c) Urząd Celny w Stalowej Woli,

d) Urząd Celny w Krośnie;

10) Izba Celna w Rzepinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Zielonej Górze,

b) Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim,

c) Urząd Celny w Świecku;

11) Izba Celna w Szczecinie obejmująca:

a) Urząd Celny w Szczecinie,

b) Urząd Celny w Koszalinie;

12) Izba Celna w Toruniu obejmująca:

a) Urząd Celny w Bydgoszczy,

b) Urząd Celny w Toruniu;

13) Izba Celna w Warszawie obejmująca:

a) Urząd Celny I w Warszawie,

b) Urząd Celny II w Warszawie,

c) Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie,

d) Urząd Celny w Radomiu,

e) Urząd Celny w Pruszkowie,

f) Urząd Celny w Siedlcach,

g) Urząd Celny w Ciechanowie;

14) Izba Celna we Wrocławiu obejmująca:

a) Urząd Celny we Wrocławiu,

b) Urząd Celny w Legnicy,

c) Urząd Celny w Zgorzelcu,

d) Urząd Celny w Wałbrzychu,

e) Urząd Celny w Opolu,

f) Urząd Celny w Nysie.

§ 2. 1. Siedzibami izb celnych i urzędów celnych, wymienionych w § 1, są miejscowości określone w ich nazwach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Siedzibą Urzędu Celnego, o którym mowa w § 1 pkt 10 lit. a, jest Olszyna.

§ 3. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 43, poz. 392 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1254 i Nr 184, poz. 1800).

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.