ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2. Wykaz urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, oraz towary wymienione w załączniku I do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską mogą być zgłaszane do procedury:

1) wywozu – w urzędach celnych wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem zakresu uprawnień poszczególnych urzędów;

2) dopuszczenia do obrotu – we wszystkich urzędach celnych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów:

1) umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 37 rozporządzenia nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999 r., str. 11);

2) pozbawionych charakteru handlowego oraz nieprzekraczających ilości określonych w załączniku III do rozporządzenia nr 1291/2000/WE z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz. Urz. WE L nr 152 z 24.06.2000 r., str. 1), co do których nie jest składany wniosek o refundację wywozową.

§ 4. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383, Nr 194, poz. 1630 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 248, Nr 134, poz. 1256 i Nr 184, poz. 1798).

§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. (poz. 746)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.