ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gmin górniczych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie górniczej kredytu na warunkach preferencyjnych, na finansowanie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy, zwanego dalej „kredytem”, oraz jego spłacania, a także stosowania karencji i umarzania kredytu;

2) warunki i tryb rozliczeń z tytułu dopłat do kredytów;

3) zasady zawarcia umowy między Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „Bankiem”, a ministrem właściwym do spraw gospodarki.

§ 2. Kredyt może być udzielony gminie górniczej, jeżeli:

1) przedstawi ona ministrowi właściwemu do spraw gospodarki plan inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy górniczej, zatwierdzony przez jej radę, z podziałem na zadania, które mają być finansowane ze środków własnych gminy, oraz zadania, dla których realizacji niezbędne będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, uwzględniający inwestycję określoną we wniosku kredytowym;

2) zapewni ona zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami.

§ 3. 1. Kredyt może być udzielony przez Bank do wysokości 80% wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, jednak w kwocie nie wyższej niż 5 mln zł, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Gmina zapewni sfinansowanie ze środków własnych co najmniej 20% wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

3. Na wniosek gminy górniczej, która zapewni udział środków własnych w sfinansowaniu inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, w wysokości 35% jej wartości kosztorysowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Banku, minister właściwy do spraw gospodarki może wyrazić zgodę na udzielenie kredytu do wysokości 10 mln zł.

§ 4. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i jest ustalana w stosunku rocznym w wysokości 70% stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej.

§ 5. 1. Kredyt jest udzielany na wniosek gminy górniczej składany w Banku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) plan inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy górniczej, pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, uwzględniający inwestycję określoną we wniosku;

2) opinię właściwej regionalnej izby obrachunkowej stwierdzającą zdolność gminy ubiegającej się o kredyt, do jego spłaty, zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm. 2) );

3) informacje o zakresie rzeczowym inwestycji i jej efektach dla tworzenia nowych miejsc pracy;

4) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1;

5) harmonogram realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1;

6) inne dokumenty wymagane przez Bank.

3. Bank w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu dokonuje oceny wniosku pod względem formalnym. Wniosek spełniający wymogi formalne, o których mowa w ust. 2, podlega rejestracji w Banku z dniem jego wpływu.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2, Bank wzywa gminę górniczą do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania; wniosek taki podlega rejestracji z dniem jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Wnioski podlegają ocenie Banku, według kolejności ich zarejestrowania, w zakresie:

1) spełnienia warunków, o których mowa w § 2 oraz w § 3 ust. 2 albo 3;

2) zdolności gminy do spłaty kredytu wraz z odsetkami, uwzględniając opinię, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. W terminie 30 dni od dnia zarejestrowania wniosku Bank na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i określa, z uwzględnieniem ust. 4 oraz § 3, § 4 i § 7 ust. 2–4, warunki jego uruchomienia i spłaty bądź odmawia udzielenia kredytu. O odmowie udzielenia kredytu i jej przyczynach Bank niezwłocznie powiadamia gminę górniczą.

3. Uruchomienie kredytu następuje po udokumentowaniu zaangażowania środków własnych gminy górniczej, o których mowa w § 3 ust. 2 albo 3.

4. W przypadku gdy uruchamianie kredytu następuje sukcesywnie, przed uruchomieniem każdej transzy, dopuszcza się wnoszenie wkładu własnego gminy górniczej w wysokości proporcjonalnej do wysokości transzy.

§ 7. 1. Umowa kredytu określa w szczególności:

1) warunki uruchomienia i spłaty kredytu;

2) termin jego spłaty;

3) warunki stosowania karencji i umorzenia części kredytu.

2. Kredyt jest spłacany w ratach miesięcznych.

3. Na wniosek gminy górniczej Bank może odroczyć spłatę kredytu (karencja) na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia kredytu.

4. Odsetki naliczone za okres, o którym mowa w ust. 3, są dopisywane do stanu zadłużenia na ostatni dzień każdego miesiąca.

5. Po zrealizowaniu 50% wartości kosztorysowej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, gmina górnicza zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw gospodarki.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, ocenia stopień realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

7. O wyniku oceny, o której mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw gospodarki powiadamia niezwłocznie gminę górniczą oraz Bank.

§ 8. Na wniosek gminy górniczej, na podstawie pozytywnej oceny, o której mowa w § 7 ust. 6, Bank może umorzyć 10% przyznanego kredytu.

§ 9. Bank przesyła ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminach ustalonych w umowie, o której mowa w § 11:

1) miesięczne rozliczenia z tytułu:

a) kwot dopłat do oprocentowania kredytu,

b) podlegających zwrotowi do budżetu państwa zrealizowanych dopłat do oprocentowania oraz umorzonych kwot kredytów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

c) kwot umorzenia części kredytu;

2) kwartalne informacje o stanie zadłużenia gmin górniczych z tytułu udzielonych kredytów.

§ 10. W przypadku zwrotu kredytu wykorzystanego przez gminę górniczą niezgodnie z przeznaczeniem, kwota stanowiąca równowartość zrealizowanych dopłat do oprocentowania, o których mowa w § 12 ust. 1, od zwróconej kwoty kredytu lub równowartość umorzonej kwoty kredytu, o której mowa w § 8, podlega niezwłocznemu przekazaniu do budżetu państwa wraz z odsetkami na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 3) ).

§ 11. 1. Umowa między ministrem właściwym do spraw gospodarki a Bankiem jest zawierana na okres do dnia 31 grudnia 2006 r., z uwzględnieniem ust. 2.

2. Kwotę środków przeznaczonych w danym roku na dopłaty do oprocentowania i umorzenia, należne Bankowi z tytułu kredytów udzielonych w danym roku i w latach poprzednich oraz wynagrodzenie Banku z tytułu czynności związanych z realizacją dopłat, umorzeń i zwrotu środków, ustala się corocznie w formie aneksu do umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. 1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. ze środków budżetu państwa są pokrywane należności Banku z tytułu:

1) dopłat do oprocentowania kredytu;

2) umorzeń, o których mowa w § 8;

3) wynagrodzenia Banku, o którym mowa w § 11 ust. 2.

2. Kwota dopłat, o których mowa w ust. 1, odpowiada części oprocentowania należnego Bankowi, stanowiącej różnicę pomiędzy stopą redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej, a stopą oprocentowania kredytu określoną w § 4.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Bankowi środki na pokrycie należności z tytułu, o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w umowie, o której mowa w § 11 ust. 1.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.