ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych, zwanego dalej „egzaminem”, oraz wysokość opłat egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie kosztów działalności i wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przepisami prawa celnego, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. 1. Egzamin odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji; informacje o egzaminie podaje się do wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibach izb celnych, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu.

2. Wniosek o przystąpienie do egzaminu składa się do Komisji; do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie na listę agentów celnych.

§ 3. 1. Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających i zapewniających samodzielną pracę osób, które do niego przystąpiły.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu osoba do niego przystępująca jest obowiązana okazać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Przewodniczący oraz członkowie Komisji sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

4. W czasie składania egzaminu osoba, która do niego przystąpiła, może opuścić salę po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu; przed opuszczeniem sali osoba ta przekazuje pracę członkowi Komisji.

5. Przewodniczący Komisji może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas jego trwania korzysta z cudzej pomocy, posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób rażąco zakłóca przebieg egzaminu.

6. Wykluczenie zostaje stwierdzone protokołem podpisanym przez przewodniczącego i członków Komisji.

7. Przewodniczący Komisji jest obowiązany poinformować osoby przystępujące do egzaminu o przepisach ust. 4–6.

8. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia sekretarz.

§ 4. 1. Egzamin składa się z dwóch części.

2. Pierwsza część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu.

3. Test składa się z 50 pytań i obejmuje tematykę z zakresu przepisów dotyczących podatku akcyzowego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych, w szczególności:

1) sposobu obliczania podatku akcyzowego;

2) obrotu wyrobami akcyzowymi;

3) zwolnień;

4) zabezpieczeń akcyzowych;

5) przepisów prawa podatkowego, stosowanych w zakresie podatku akcyzowego;

6) kontroli podatkowej;

7) zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

4. Pierwsza część egzaminu trwa nie dłużej niż 75 minut.

5. Ocenę pozytywną z testu otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie na co najmniej 40 pytań.

6. W razie negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do drugiej części egzaminu.

7. Druga część egzaminu polega na wypełnieniu:

1) administracyjnego dokumentu towarzyszącego i uproszczonego dokumentu towarzyszącego;

2) deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z podatkiem akcyzowym.

8. Druga część egzaminu trwa nie dłużej niż 90 minut.

9. Ocenę pozytywną z drugiej części egzaminu otrzymuje osoba, która wypełniła dokumenty w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i należycie chroniący interesy Skarbu Państwa i podmiotu gospodarczego.

§ 5. 1. W przypadku negatywnej oceny z pierwszej części egzaminu ponowne do niego przystąpienie jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia poprzedniego egzaminu.

2. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną z drugiej części egzaminu, może ponownie przystąpić do zdawania tej części egzaminu po złożeniu wniosku w tej sprawie do przewodniczącego Komisji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnej oceny z drugiej części egzaminu.

4. W przypadku uzyskania ponownie oceny negatywnej z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości; przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Prace egzaminacyjne są udostępniane do wglądu na żądanie osoby, która przystąpiła do egzaminu.

§ 7. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 8. 1. Opłatę egzaminacyjną ustala się w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym został złożony wniosek o przystąpienie do egzaminu, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Opłatę egzaminacyjną, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1) obsługę administracyjną egzaminów – w wysokości 20% opłaty;

2) wynagrodzenie przewodniczącego, członków i sekretarza Komisji – w wysokości 80% opłaty.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).