ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 669) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)   pkt 67 otrzymuje brzmienie:

„67) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (.....));”;

2)   pkt 74 otrzymuje brzmienie:

„74) informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J);”;

3)   po pkt 80 dodaje się pkt 80a w brzmieniu:

„80a) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);”.

§ 2. Informację oraz deklarację, o których mowa w § 1 pkt 74 i 80a rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc listopad 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985,1027, 1036, 1145, 1149 i 1289.