ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 2) Rozporządzenie określa szczegółowy tryb składania wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa działań i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 i 4 lit. a i b 3) tej ustawy — zwanych dalej „przedsięwzięciami”, oraz wzór wniosku o zapewnienie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do przedsięwzięć:

1)   finansowanych z Krajowego Funduszu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901);

2)   do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm. 4) ) lub tryb wyboru określony w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm. 5) ).

§ 2. 1. Dysponent części budżetowej, właściwy do finansowania lub dofinansowania realizacji określonego przedsięwzięcia, występując do Ministra Finansów o zapewnienie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa, składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przed złożeniem do Ministra Finansów powinien zostać zaakceptowany przez instytucję odpowiedzialną za przygotowanie i realizację programu, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych — również przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 3. 1. Dysponent części budżetowej występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę udzielonego zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, w szczególności gdy:

1)   realizacja przedsięwzięcia następuje niezgodnie z określonym we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, harmonogramem dofinansowania przedsięwzięcia;

2)   w danym roku budżetowym przedsięwzięcie może zostać sfinansowane ze środków ujętych w części budżetowej, której dysponentem jest wnioskodawca.

2. Do wniosku o zmianę udzielonego zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia stosuje się § 2 ust. 2.

§ 4. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 6)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358 i 1513.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. poz. 1355), które weszło w życie z dniem 9 października 2014 r.

3)    Obecnie art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) nie zawiera lit. a i b, zgodnie z art. 24 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130), który wszedł w życie z dniem 25 sierpnia 2015 r.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349,478 i 605.

5)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 109, poz. 748, z 2008 r. Nr 207, poz. 1296 oraz z 2009 r. Nr 94, poz. 770), które utraciło moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.