ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na lata 2007—2027 wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Oświadczenia złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych nie wymagają zmiany w związku z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 128, poz. 889).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).