ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i terminy ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej realizującej zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

§ 2. 1. Kwotę dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej ustala się:

1) na rok 2006 — w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty miejscowej pobranej w miejscowości uzdrowiskowej w roku 2004;

2) na rok 2007 — w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty miejscowej pobranej w miejscowości uzdrowiskowej w roku 2005;

3) na lata następne — w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

2. Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, wykazywane są we wniosku gminy uzdrowiskowej o dotację na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Gmina uzdrowiskowa składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 2, do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego, wykazując roczne wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

2. Gmina we wniosku wykazuje:

1) stawkę opłaty, ustaloną przez radę gminy, obowiązującą w roku poprzedzającym rok bazowy;

2) liczbę osobodni, za które pobrano opłatę;

3) wysokość wpływów z tytułu opłaty pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy.

§ 4. 1. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość sporządzonych wniosków pod względem rachunkowym oraz formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych, wojewoda wzywa gminę uzdrowiskową do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 5. W terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego wojewoda przekazuje na rachunek budżetu gminy uzdrowiskowej kwotę dotacji, ustaloną na podstawie wniosku złożonego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 6. W roku 2006 wnioski o dotację gminy uzdrowiskowe składają w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).