ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki akcyzy określone w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się dla olejów opatowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele opałowe.”,

b) w ust. 3 wyrazy „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych (Dz. U. Nr 53, poz. 527)” zastępuje się wyrazami „rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815)”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia poz. 2 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
2 bez względu na symbol PKWiU

Oleje opałowe: a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe b) pozostałe

233,00 zł/1 000 I 60,00 zł/1 000 kg

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia poz. 1 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
1 bez względu na kod CN Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112) z czego: 1) oleje lekkie w tym: a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l 1 882,00 zł/1 000 I

1 747,00 zt/1 000 I 1 747,00 zł/1 000 I

b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l

1 565,00 zł/1 000 I

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

1 822,00 zł/1 000 1
2) oleje średnie 1 822,00 zł/1 000 I
w tym:
— paliwa do silników odrzutowych 1 072,00 zł/1 000 I

3) oleje ciężkie:

a) oleje napędowe

1 180,00 zł/1 000 1
w tym o zawartości siarki:
— powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie 1 099,00 zt/1 000 I
— do 0,001 % włącznie 1 048,00 zł/1 000 I
2710 19 41

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku

233,00 zł/1 000 I
2710 19 45 gdy są zabarwione na czerwono i ozna-
2710 19 49 czone znacznikiem, przeznaczone na cele
opałowe
bez względu na kod CN

c) oleje opałowe:

— z których 30 % lub więcej objętościowo 233,00 zt/1 000 I

destyluje przy 350 °C oraz których gę-

stość w temperaturze 15 °C jest niższa

od 890 kg/m3, w przypadku gdy są za-
barwione na czerwono i oznaczone znacz-
nikiem, przeznaczone na cele opałowe
— pozostałe 60,00 zł/1 000 kg
bez względu na kod CN

d) mieszaniny olejów napędowych zawiera-

1 180,00 zt/1 000 I
jące w masie mniej niż 70 % olejów ropy
naftowej lub olejów otrzymywanych
z minerałów bitumicznych, służące do
napędu silników spalinowych
z czego o zawartości siarki:
— powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie 1 099,00 zł/1 000 I
— do 0,001 % włącznie 1 048,00 zt/1 000 I

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380 i Nr 96, poz. 814.