ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kasie — rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

2) Kasie Krajowej — rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;

3) Komisji — rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

§ 3. 1. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, kasa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

3. Sprawozdanie z prowadzonej działalności, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który to sprawozdanie zostało sporządzone.

4. Kwartalne sprawozdania, o których mowa w art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy, Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te sprawozdania zostały sporządzone.

§ 4. W roku obrotowym, za który są sporządzane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 80 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji dane sprawozdawcze sporządzone zgodnie z zapisami ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) funduszy własnych;

4) inwestycji kasy;

5) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

6) płynności oraz rezerwy płynnej;

7) aktywów finansowych, w tym:

a) kredytów i pożyczek,

b) instrumentów kapitałowych,

c) dłużnych papierów wartościowych,

d) pozostałych należności oraz lokat;

8) zobowiązań finansowych;

9) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności;

10) zobowiązań z tytułu kredytów;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji;

12) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

13) promes udzielenia kredytu;

14) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

15) informacji o poziomie współczynnika wypłacalności.

§ 6. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1, 2,4, 6,7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje do Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10-14, kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 7. W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:

1) pierwszy dzień miesiąca — dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1, 2, 4, 6, 7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;

2) pierwszy dzień kwartału — dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10-14, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.

§ 8. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 5, określają formularze sprawozdawcze dla kas, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 9. Kasa przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzach FW01 i FWIU01, wypełniając wszystkie określone w tych formularzach pozycje.

§ 10. Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) środków na rachunkach bieżących i ekwiwalentów środków pieniężnych;

4) aktywów finansowych, w tym:

a) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,

b) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,

c) pożyczek udzielonych i należności własnych,

d) aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;

5) instrumentów dłużnych;

6) instrumentów kapitałowych;

7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;

8) pozostałych instrumentów finansowych;

9) utraty wartości dla aktywów finansowych;

10) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym będących przedmiotem leasingu;

11) zobowiązań finansowych, z uwzględnieniem podziału na:

a) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

b) zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia;

12) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;

13) rezerw;

14) funduszu stabilizacyjnego, w tym wykorzystania środków funduszu stabilizacyjnego;

15) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;

16) przychodów z tytułu odsetek oraz kosztów z tytułu odsetek;

17) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych;

18) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;

19) kosztów działania, w tym: kosztów pracowniczych, kosztów usług obcych, podatków i opłat;

20) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

21) promes udzielenia kredytu;

22) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie Kasy Krajowej.

§ 11. 1. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 10 pkt 1-3, 5-8,11,12, 14 i 21, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje do Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane.

2. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 10 pkt 4, 9, 10, 13, 15-20 i 22, Kasa Krajowa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

§ 12. Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 10, określają formularze sprawozdawcze dla Kasy Krajowej, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.

2. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 5 pkt 2 oraz § 10 pkt 2, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 2) ) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 3) ), w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 i § 11 ust. 1.

3. Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 5 pkt 15 oraz w § 9, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób określonych w formularzu sprawozdawczym określonym dla tych danych.

§ 14. 1. System teleinformatyczny, o którym mowa w § 13 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji, Komisja udostępnia kasie oraz Kasie Krajowej nieodpłatnie.

2. Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, kasa oraz Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, z zachowaniem wymogów przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm. 4) ).

3. Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek do Komisji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

4. Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do korzystania z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, lub adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia do Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.

§ 15. 1. W przypadku gdy w przekazanych danych sprawozdawczych Komisja stwierdzi nieprawidłowości, kasa albo Kasa Krajowa jest obowiązana przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga ponownego przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.

2. Informacja o nieprawidłowościach może być przekazywana:

1) na adres poczty elektronicznej wskazany przez kasę lub Kasę Krajową we wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2;

2) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1.

3. W przypadku gdy pozwala na to charakter nieprawidłowości, informacja o nieprawidłowościach może być generowana automatycznie.

4. W przypadku rażącego charakteru nieprawidłowości Komisja pisemnie zawiadamia zarząd kasy albo Kasy Krajowej o stwierdzonych nieprawidłowościach, wyznaczając jednocześnie termin przekazania poprawionych danych.

§ 16. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.

§ 17. Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w:

1) § 5 pkt 1, 2, 4, 6, 7 lit. a i d oraz pkt 8, 9 i 15 oraz § 10 pkt 1-3, 5-8, 11, 12, 14 i 21 — sporządza się po raz pierwszy, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca października 2012 r. albo według stanu na dzień 31 października 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 21 stycznia 2013 r. oraz odrębnie, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca listopada 2012 r. albo według stanu na dzień 30 listopada 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 14 stycznia 2013 r.;

2) § 5 pkt 3, 5, 7 lit. b i c oraz pkt 10-14 — sporządza się po raz pierwszy, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca czwartego kwartału 2012 r. albo według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 25 stycznia 2013 r.;

3) § 10 pkt 4, 9, 10, 13, 15-20 i 22 — sporządza się po raz pierwszy odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca czwartego kwartału 2012 r. albo według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. i przekazuje do Komisji w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 18. 1. Kasa, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzi działalność i nie posiada testowego dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, jest obowiązana, w terminie 7 dni od tego dnia, złożyć do Komisji wniosek, o którym mowa w § 14 ust. 2.

2. Kasa, która w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada testowy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1, przekazuje do Komisji, na formularzu wniosku, o którym mowa w § 14 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, adres poczty elektronicznej.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Kasy Krajowej, w przypadku gdy w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie posiada testowego dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy Kasa Krajowa w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiada testowy dostęp do systemu teleinformatycznego, stosuje się odpowiednio ust. 2.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. (poz. 41)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 iNr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 iNr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.