ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego w Szczecinie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie (Dz. U. Nr 94, poz. 447).

§ 2. Zarządzającym wolnym obszarem celnym w Szczecinie jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. (poz. 416)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W SZCZECINIE1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).