ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych oraz instytucji finansowych, zwanego dalej „Urzędem”, tworzy się formację obrony cywilnej, zwaną dalej „Formacją”.

§ 2. 1. Formacja przeznaczona jest do organizowania i przeprowadzania ewakuacji lub przemieszczania osób i mienia znajdujących się w siedzibie Urzędu oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, klęsk żywiołowych i w czasie wojny.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Formacja realizuje przy współdziałaniu ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

§ 3. 1. W skład Formacji wchodzą komendant oraz członkowie Formacji — osoby powołane spośród pracowników Urzędu.

2. W Formacji tworzy się:

1) drużynę ratownictwa ogólnego — 11 osób;

2) drużynę wartowniczo-ochronną — 9 osób.

3. Komendant spośród powołanych członków Formacji wyznacza swojego zastępcę.

§ 4. Komendanta oraz członków Formacji powołuje i odwołuje Dyrektor Generalny Urzędu, odpowiednio nadając lub uchylając karty przydziału.

§ 5. Komendant odpowiada za organizację Formacji, określając szczegółowe zadania poszczególnych drużyn i członków Formacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej — budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 801.