ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych 2)

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 30 ;

2) załączniki nr 6—8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 28—30 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5—7 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 31 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. (poz. 1147)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.