ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006 (Dz. U. Nr 91, poz. 764) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:

„40) POM — Ustalanie limitów wydatków na pomoc publiczną z budżetu państwa w odniesieniu do pomocy indywidualnej udzielanej w formie dotacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 58a do rozporządzenia.”;

2) po załączniku nr 58 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 58a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 59 do rozporządzenia — Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu ustawy budżetowej na 2006 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1—58a do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 70 w brzmieniu:

„70. Formularz POM

Formularz POM sporządza dysponent części budżetowej właściwy dla finansowania pomocy indywidualnej udzielanej w ramach programu wieloletniego lub innej pomocy indywidualnej, w formie dotacji.

W przypadku gdy na finansowanie jednego programu zaplanowano środki w budżecie państwa przewidziane w różnych częściach budżetowych, dysponenci części budżetowych wypełniają formularz dla poszczególnych części budżetowych, wykazując w kolumnie 5 formularza POM pozostałe źródła finansowania programu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.