ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 kwietnia 201 1r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków

Na podstawie art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   warunki otrzymywania przez funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”:

a)  dodatku za stopień służbowy,

b)  dodatku funkcyjnego na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, zwanego dalej „dodatkiem funkcyjnym”,

c)  dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,

d)  dodatków uzasadnionych szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby;

2)   rodzaje dodatków przysługujących funkcjonariuszowi ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje, umiejętności, zadania, warunki lub miejsce pełnienia służby;

3)   wysokość dodatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Wysokość dodatku za posiadanie stopnia służbowego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, o której mowa w art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „kwotą bazową”, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Warunkiem otrzymywania dodatku funkcyjnego jest pełnienie służby stałej na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowisku kierowniczym jest ustalana z uwzględnieniem:

1)   liczby funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych, odpowiednio w podległej jednostce, pionie lub komórce organizacyjnej;

2)   zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym;

3)   miejsca pełnienia służby;

4)   wykonywania zadań centralnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

5)   wartości zadań opisanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy funkcjonariusz pełni służbę na stanowisku głównego księgowego i jest zastępcą dyrektora izby celnej, przysługuje mu jeden dodatek funkcyjny, określony dla stanowiska zastępcy dyrektora izby celnej.

§ 4. 1. Dodatkiem do uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami, jest dodatek za opiekę nad psem służbowym.

2. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1, jest powierzenie funkcjonariuszowi opieki nad psem służbowym i sprawowanie przez niego tej opieki.

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,116.

4. W przypadku sprawowania opieki nad:

1)   więcej niż jednym psem służbowym, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 3;

2)   jednym psem służbowym przez kilku funkcjonariuszy, dodatek z tego tytułu, przypadający na jednego funkcjonariusza, stanowi część stawki określonej w ust. 3, uzyskanej po jej podziale przez liczbę funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad jednym psem.

§ 5. Dodatkami do uposażenia zasadniczego funkcjonariusza, uzasadnionymi szczególnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, są:

1)   dodatek za realizację zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań;

2)   dodatek za realizację zadań kontrolnych, w tym za obsługę urządzeń RTG do prześwietlania pojazdów, kontenerów lub wagonów kolejowych oraz za służbę na jednostce pływającej Służby Celnej, a także za sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań;

3)   dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;

4)   dodatek za służbę w porze nocnej;

5)   dodatek specjalny.

§ 6. 1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest wykonywanie zadań w zakresie kontroli zgłoszeń celnych, towarów i osób lub sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, odpowiednio przez:

1)   funkcjonariusza,

2)   kierownika oddziału celnego, zastępcę kierownika oddziału celnego oraz kierownika zmiany lub kierownika referatu

— w oddziałach celnych granicznych.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,16, proporcjonalnie do sumy dni pełnienia służby, w tym korzystania z urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego przez funkcjonariusza w danym miesiącu.

§ 7. 1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, jest wykonywanie zadań kontrolnych lub sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem tych zadań, odpowiednio przez:

1)   funkcjonariusza,

2)   naczelnika wydziału, zastępcę naczelnika wydziału, kierownika referatu oraz dowódcę jednostki pływającej

— w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej.

2.  Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,267, proporcjonalnie do sumy dni pełnienia służby, w tym korzystania z urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego przez funkcjonariusza w danym miesiącu.

3. Wysokość dodatku, o której mowa w ust. 2, może zostać podwyższona o 100% w przypadku realizacji zadań, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.

§ 8. 1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest osobiste wykonywanie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórce egzekucyjnej czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, z uwzględnieniem terminowości i efektywności podjętych działań oraz rodzaju prowadzonych spraw.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, ustala się do wysokości 50% uposażenia zasadniczego.

3.  Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, oraz jego wysokość jest weryfikowana co 3 miesiące.

§ 9. 1. Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, jest pełnienie służby w porze nocnej.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, ustala się za każdą godzinę służby w porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby wdanym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10. 1. 3) Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest wykonywanie:

1)   okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;

2)   zadań o wysokim stopniu złożoności, odpowiedzialności lub ryzyka.

2. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 5, może być przyznany na czas określony, nie dłużej jednak niż na czas wykonywania obowiązków lub zadań określonych w ust. 1.

3. Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest weryfikowana co najmniej raz na rok.

4. Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 5, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.

§ 11. Wysokość dodatków określonych w rozporządzeniu, po ich wyliczeniu, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.

§ 12. Przepisy dotyczące otrzymywania:

1)   dodatku funkcyjnego,

2)   dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, przez kierownika oddziału celnego, zastępcę kierownika oddziału celnego oraz kierownika zmiany lub kierownika referatu w oddziałach celnych granicznych,

3)   dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, przez naczelnika wydziału, zastępcę naczelnika wydziału, kierownika referatu oraz dowódcę jednostki pływającej w komórce zwalczania przestępczości w izbie celnej,

4)   dodatków, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 5 pkt 2, w zwiększonej wysokości — stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

§ 13.Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków (Dz. U. poz. 1409).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 201 1r.

1)   Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków (Dz. U. poz. 530), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2015 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 kwietnia 2011 r.