ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Na podstawie art. 76i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku i wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego;

2) wzór certyfikatu księgowego oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów certyfikatów księgowych w przypadku ich utraty, w tym wzór wniosku o wydanie duplikatu, a także wysokość opłaty za wydanie duplikatu;

3) wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy, zwanego dalej „egzaminem”;

4) wysokość wynagrodzeń przewodniczącego, członków i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”;

5) wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz tryb dokonywania zwrotu opłaty;

6) szczegółowe zadania organizatora egzaminu. Komisji, przewodniczącego Komisji, sekretarza Komisji oraz regulamin działania Komisji;

7) sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu, szczegółowy zakres tematyczny egzaminu oraz wzór zaświadczenia, potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów zaświadczenia w przypadku jego utraty;

8) wykaz dokumentów będących podstawą do dokonania zmian danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy.

§ 2. 1. Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowego, o których mowa w art. 76b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, składają do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosek o wydanie certyfikatu księgowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku, o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości;

3) dokumenty, w tym dyplom lub świadectwo, potwierdzające posiadane wykształcenie;

4) zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, w przypadku osób, o których mowa w art. 76b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, muszą być urzędowo poświadczone.

§ 3. 1. Wzór certyfikatu księgowego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wydanie duplikatu certyfikatu księgowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Warunkiem wydania duplikatu certyfikatu księgowego jest wniesienie opłaty w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4.  Duplikat certyfikatu księgowego wystawia się według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału certyfikatu księgowego. Na duplikacie umieszcza się nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, pod tekstem wyrazy „oryginał podpisał” z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby, która podpisała oryginał, datę wydania duplikatu, pieczęć urzędową.

§ 4. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu do wniosku, o którym mowa w art. 76f ust. 1 ustawy, zawierającego następujące dane: numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji powinny dołączyć:

1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

2) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy.

§ 5. 1. Przewodniczącemu Komisji za udział w wykonaniu zadań, o których mowa w art. 76c ust. 2 ustawy, przysługuje za poszczególny egzamin wynagrodzenie w wysokości dwuipółkrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Członkom i sekretarzowi Komisji za udział w wykonaniu zadań, o których mowa w art. 76c ust. 2 ustawy, przysługuje za poszczególny egzamin wynagrodzenie w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na rachunek bankowy wskazany przez organizatora egzaminu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 76f ust. 6 ustawy, organizator egzaminu dokonuje zwrotu opłaty egzaminacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej.

§ 7. Szczegółowe zadania organizatora egzaminu. Komisji, przewodniczącego Komisji, sekretarza Komisji oraz regulamin działania Komisji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. Szczegółowy zakres tematyczny egzaminu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. W przypadku utraty oryginału zaświadczenia Komisja, na wniosek osoby, która zdała egzamin z wynikiem pozytywnym, wydaje duplikat.

3. Duplikat zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym wystawia się według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału zaświadczenia. Na duplikacie umieszcza się nad tekstem wyraz „DUPLIKAT”, pod tekstem wyrazy „oryginał podpisał”, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby, która podpisała oryginał, i datę wydania duplikatu.

§ 11. Osoba, o której mowa w art. 76g ust. 3 ustawy, ubiegająca się o dokonanie zmiany danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy, składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) wniosek zawierający następujące dane: numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego — numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość), imiona i nazwisko, numer certyfikatu księgowego;

2) oryginał lub kopię poświadczoną urzędowo dokumentu potwierdzającego konieczność dokonania zmiany danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. (poz. 508)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z 2003 r. Nr 210, poz. 2044 oraz z 2006 r. Nr 122, poz. 846), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 63, poz. 393 i Nr 223, poz. 1466).