ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 50, poz. 481) wprowadza się następujące zmiany:

1)w § 2:

a) w pkt 16 uchyla się lit. h,

b) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17) kapitał rezerwowy — kapitał tworzony ze środków przekazywanych na rachunek rezerwowy otwartego funduszu, o którym mowa w art. 181 ustawy;

18) kapitał premiowy — kapitał tworzony ze środków przekazywanych na rachunek premiowy otwartego funduszu, o którym mowa w art. 182a ust. 2 ustawy;”;

2) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki wpłacone do funduszu przez towarzystwo lub depozytariusza z tytułu powstania szkody, o której mowa w art. 48 lub art. 160 ust. 2 ustawy, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny następującym po dniu ich przekazania, według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia wpłaty.”;

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Nabycie lub zbycie składników portfela inwestycyjnego przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych w dacie zawarcia umowy.

2. W przypadku umowy mającej za przedmiot nabycie lub zbycie praw majątkowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, prawa te ujmuje się w księgach rachunkowych jako nabyte lub zbyte w dacie rozliczenia umowy.

3. W przypadku umowy mającej za przedmiot zbycie składników portfela inwestycyjnego, o których mowa w ust. 1, z należnymi odsetkami, odsetki od sprzedanych składników portfela inwestycyjnego ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dniu zawarcia umowy, według wartości na dzień rozliczenia umowy, uznając przychód z tytułu odsetek w wysokości zgodnej z zawartą umową.”;

4) w załączniku do rozporządzenia, w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach:

a) w części II w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) innych, w tym:

— dywidend i udziałów w zyskach,

— odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej”,

b) uchyla się część IV.

§ 2. Na dzień sporządzenia pierwszego rocznego sprawozdania finansowego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia fundusz dokona odpowiedniej korekty kapitałów o przeksięgowany w poprzednich latach wynik finansowy i wykaże go jako zakumulowany, nierozdysponowany wynik finansowy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.