ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. Nr 89, poz. 853) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia, stosuje się począwszy od rozliczenia za III kwartał 2005 r.

§ 3. Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r., może być również stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).