ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1112 i Nr 166, poz. 1391), w załączniku, w Ip. IV pkt 2 otrzymuje brzmienie:


„2. Urząd Celny w Rybniku

powiaty: gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski z wyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego oraz miasta: Bytom, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Świętochłowice, Zabrze, Żory”


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341, z 2006 r. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 666.