ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych

Na podstawie art. 132 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiot zagraniczny, o którym mowa w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwany dalej „podmiotem zagranicznym”, świadczący na terytorium Wspólnoty Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ww. ustawy, zwanego dalej „zgłoszeniem”, za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. W trakcie dokonywanej procedury zgłoszeniowej podmiot zagraniczny określa identyfikator (login) i hasło umożliwiające, w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, jego jednoznaczną identyfikację i autoryzację.

§ 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych rejestracyjnych udostępnianych w trakcie dokonywania zgłoszenia przez podmiot zagraniczny, dane te przekazuje się przy wykorzystaniu Protokołu Bezpiecznej Transmisji Danych SSL.

§ 4. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres stron internetowych należących do tego podmiotu, przyznany mu w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania numer podatkowy oraz oświadczenie, że podmiot zagraniczny nie został zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).