ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. Nr 140, poz. 1580, z 2002 r. Nr 18, poz. 173 oraz z 2004 r. Nr 37, poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zakresu działania Komitetu należy:

1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej „standardami”, oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,

2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,

3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,

4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,

5) współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,

6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.”;

2) w § 3 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego — 1 osoba, spośród pracowników Komisji Nadzoru Finansowego,”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wnioskować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zlecenie osobom spoza grona członków Komitetu wykonania ekspertyz oraz przygotowanie opracowań w sprawach należących do właściwości Komitetu,”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o delegowanie członka Komitetu do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości, na zasadach określonych dla pracowników Ministerstwa Finansów.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.