ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511 i Nr 272, poz. 2693), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w Ip. IV:

— w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Raciborzu 332030 1,2,3,4,5,6,7,8

— uchyla się pkt 4,

— w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Cieszynie 335030 1,2,3,4,5,6,7,8

b) w Ip. V w pkt 3 uchyla się lit. b,

c) w Ip. VIII:

— w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Nysie 381040 1,2,3,4,5,6,7,8

— uchyla się pkt 2,

d) w Ip. X:

— w pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:


e Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 1,2,3,4,5,6,7,8
f Oddział Celny w Mielcu 402060 1,2,3,4,5,6,7,8

— uchyla się pkt 3,

e) w Ip. XI:

— w pkt 2 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Świecku 412020 1,2,3,4,5,6,7,8

— uchyla się pkt 3,

f) w Ip. XII w pkt 1 uchyla się lit. g, g) w Ip. XIII w pkt 2 uchyla się lit. b, h) w Ip. XV:

— w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 1,2,3,4,5,6,7,8

— uchyla się pkt 3,

— w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Jeleniej Górze 454040 1,2,3,4,5,6,7,8

— w pkt 4 uchyla się lit. c;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w Ip. IV:

— w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Raciborzu 332030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

— uchyla się pkt 4,

— w pkt 5 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Cieszynie 335030 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b) w Ip. V pkt 4 otrzymuje brzmienie:


4 Urząd Celny w Kielcach
a Oddział Celny w Kielcach 354010 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku
b Oddział Celny w Starachowicach 354020 z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia
c Oddział Celny w Sandomierzu 354030 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c)w lp. VIII:

— w pkt 1 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Nysie 381040 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

— uchyla się pkt 2,

d) w Ip. X:

— w pkt 2 dodaje się lit. c i d w brzmieniu:


c Oddział Celny w Stalowej Woli 402050 pełny zakres
d Oddział Celny w Mielcu 402060 tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

— uchyla się pkt 3,

e) w Ip. XI:

— w pkt 2 dodaje się lit. b w brzmieniu:


b Oddział Celny w Świecku 412020 pełny zakres

— uchyla się pkt 3,

f) w Ip. XII w pkt 1 uchyla się lit. f,

g) w Ip. XV:

— w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny w Żarskiej Wsi 452030 pełny zakres

— uchyla się pkt 3,

— w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny w Jeleniej Górze 454040 pełny zakres

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).