ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

Na podstawie art. 6x ust. 6 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pojazd służbowy Służby Celnej, z wyjątkiem motocykla, ma nadwozie barwy zielonej oraz jest oznakowany odblaskowym pasem wyróżniającym barwy białej, z umieszczonym na nim po obu stronach pojazdu napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2. Pas wyróżniający jest umieszczony wokół pojazdu na wysokości przednich reflektorów.

3. Napis „SŁUŻBA CELNA” jest umieszczony symetrycznie na pasie wyróżniającym i ma wymiary określone w załączniku do rozporządzenia.

4. Po obu stronach pojazdu, na pasie wyróżniającym, na tylnym błotniku proporcjonalnie do jego rozmiarów, jest umieszczony napis barwy czarnej, o wymiarach określonych w załączniku do rozporządzenia, wskazujący przynależność pojazdu do właściwej jednostki organizacyjnej Służby Celnej, składający się z dwóch pierwszych cyfr kodu identyfikacyjnego izby celnej oddzielonych ukośnikiem od dwucyfrowego numeru kolejnego pojazdu (w przypadku numerów mniejszych niż 10 cyfrę znaczącą poprzedza się zerem).

§ 2. Pojazd jest wyposażony w urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

§ 3. 1. Na dachu pojazdu jest umieszczona tablica podświetlana barwy białej z napisem „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

2.  Po obu stronach tablicy podświetlanej są umieszczone światła błyskowe barwy niebieskiej.

3. Wzór tablicy podświetlanej oraz rozmieszczenia świateł błyskowych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Motocykl służbowy Służby Celnej jest barwy zielonej i ma błotniki barwy białej. Z przodu motocykla jest umieszczony napis „SŁUŻBA CELNA” barwy czarnej.

§ 5. Wzór oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Oznakowanie pojazdów służbowych Służby Celnej zgodne z przepisami dotychczasowymi może być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1770).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).