ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820, z 2008 r. Nr 55, poz. 336 i Nr 114, poz. 727 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2008 (PIT-37) może być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Szczegółowy sposób przesyłania zeznania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3a do rozporządzenia.

3. Zeznanie, o którym mowa w ust. 1, jest opatrywane podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, określonym w załączniku nr 3b do rozporządzenia.

4. Strukturę logiczną podpisu elektronicznego, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3c do rozporządzenia.”;

3) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załączniki nr 3a—3c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 24 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 51 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 72 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

7) załączniki nr 74 i 75 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Strukturę logiczną określoną w załączniku nr 51 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Struktury logiczne określone w załącznikach nr 72, 74 i 75 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. (poz. 469)

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.