ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych oraz korekty tej informacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik