ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) niezbędne elementy:

a) wniosku o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „wnioskiem”,

b) potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przypadki, w których właściwa jednostka, która na podstawie art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz. Urz. UE L 264 z 15.10.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 01, str. 392), dokonuje z innymi państwami członkowskimi wymiany informacji o podatku od towarów i usług oraz o podatku od wartości dodanej, zwana dalej „biurem wymiany informacji o podatku VAT”, wydaje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b.”.

§ 2. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu;

2) numer rejestracyjny podmiotu, przyznany przez państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wraz z kodem tego państwa członkowskiego;

3) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres zainteresowanego;

4) numer identyfikacji podatkowej zainteresowanego; w przypadku gdy zainteresowany jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, numer identyfikacji podatkowej poprzedza się kodem PL;

5) określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który ma nastąpić potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu, w przypadku gdy potwierdzenie zidentyfikowania dotyczy okresu wcześniejszego niż dzień złożenia wniosku.

§ 3. Potwierdzenie zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno zawierać co najmniej:

1) elementy, o których mowa w § 2 pkt 1–4;

2) określenie dnia, miesiąca oraz roku, na który następuje potwierdzenie zidentyfikowania, lub informację o braku potwierdzenia zidentyfikowania podmiotu dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

§ 4. Biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w § 3, w każdym przypadku, gdy wniosek zostanie złożony na piśmie. Biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje również takie potwierdzenie na piśmie, gdy wniosek zostanie złożony faksem z żądaniem wydania takiego potwierdzenia na piśmie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).