ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 23 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorczych lub administrujących tej spółki, lub”,

b) w pkt 44 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„znaczącej umowie — rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 2—4, umowę, której jedną ze stron jest emitent lub jednostka od niego zależna i której przedmiot ma wartość co najmniej 10 %:”,

c) w pkt 45 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„aktywach o znacznej wartości — rozumie się przez to, z uwzględnieniem ust. 5 i 6, aktywa stanowiące co najmniej 10 %:”;

2) w § 5 w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:

„14a) podjęciu decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia się emitenta z innym podmiotem,

14b) transgranicznym połączeniu się emitenta z innym podmiotem,”;

3) w § 19 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5031 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od wymogu badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego.”;

4) po § 20 dodaje się § 20a i 20b w brzmieniu:

„§ 20a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14a, przepisy § 19 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku planowanego transgranicznego połączenia emitenta z innym podmiotem przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlega również:

1) plan połączenia, sporządzony zgodnie z art. 5163 Kodeksu spółek handlowych;

2) sprawozdanie zarządu, sporządzone na podstawie art. 5165 Kodeksu spółek handlowych;

3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 503 § 1 w związku z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5031 w związku z art. 5166 § 3 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od wymogu badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego.

3. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, pisemne stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego transgranicznego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem, nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym transgranicznym połączeniu.

§ 20b. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14b, przepisy § 20 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 21 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych, albo informacja o tym, że na podstawie art. 5381 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od wymogu sporządzenia oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, a także od wymogu badania planu podziału oraz sporządzenia opinii przez biegłego.”;

6) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy prognoza wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta, do raportu, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza raport biegłego rewidenta o prognozie wyników finansowych.”;

7) w § 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku emitenta będącego spółką publiczną przekazaniu, w formie raportu bieżącego, podlegają dodatkowo:

1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych;

2) w przypadku zamierzonej albo dokonanej zmiany statutu — dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych albo dokonanych zmian oraz:

a) w przypadku gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian emitent podjął decyzję o sporządzeniu projektu nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu — treść nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu,

b) w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany — treść tekstu jednolitego statutu;

3) treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej;

4) w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy — nowy porządek obrad wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów oraz z treścią projektów uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów;

5) w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia — treść projektów uchwał;

6) informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia;

7) treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;

8) informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

9) informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły;

10) informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa;

11) wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend lub odsetek od papierów wartościowych;

12) informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych;

13) udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany, na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przez sąd rejestrowy, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.”;

8) w § 100:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Raport bieżący przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2—10, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 3, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 10.”,

d) uchyla się ust. 6,

e) dodaje się ust. 7—11 w brzmieniu:

„7. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 4, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 18 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

8. W przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 7, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.

9. W przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 21, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 22 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów. W przypadku gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na żądanie uczestników funduszu, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów.

10. W przypadku gdy walne zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy w trybie określonym w art. 399 § 3 lub art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a akcjonariusze nie przekazali emitentowi informacji umożliwiających przekazanie raportu w terminie 26 dni przed walnym zgromadzeniem, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez emitenta.

11. W przypadku emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, przepisy ust. 3—5, 7 i 10 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 962.