ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za produkty rolne

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz. U. Nr 97, poz. 964 i Nr 167, poz. 1746) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się jednostkowe stawki opłat za produkty rolne, na podstawie których ustalana jest wysokość opłaty za posiadanie nadmiernych zapasów produktów rolnych, określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. (poz. 1899)

STAWKI OPŁAT ZA PRODUKTY ROLNE1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).