ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym 2)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727 i 1149 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb:

1)   przedstawiania przesyłek pocztowych organom celnym;

2)   dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym.

§ 2. 3) Przepisy rozporządzenia stosuje się w przypadku, gdy przywóz na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, lub wywóz z tego obszaru przesyłek pocztowych jest dokonywany przez operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

§ 3. 1. Przy ocenie, czy kwoty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 1 i § 14, wyrażone w euro nie zostały przekroczone, należy porównywać kwotę limitu euro, wyrażoną w złotych polskich, z sumą wartości wszystkich pozycji zgłoszenia celnego, wyrażoną w złotych polskich.

2. (uchylony). 4)

§ 4. Przewóz przesyłek pocztowych wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzanych poza ten obszar odbywa się na podstawie międzynarodowych dokumentów pocztowych, w szczególności wykazów zdawczych: CN 37, CN 38, CN 41, CN 47 lub dokumentu wysyłki (CONSIGNMENT).

§ 5. 5) W przypadkach, o których mowa w art. 462a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, etykiety na przesyłkach pocztowych i towarzyszących im dokumentach umieszcza operator wyznaczony.

§ 6. 1. Przesyłki pocztowe wprowadzane na obszar celny Wspólnoty są przedstawiane organom celnym przez urzędy pocztowe dokonujące wymiany poczty z zagranicą.

2. 6) W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, przesyłki pocztowe powinny być dostarczone do urzędów celnych albo miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, przy których funkcjonują urzędy wymiany poczty z zagranicą właściwe ze względu na adres odbiorców przesyłek.

§ 7. 7) 1. Przesyłki pocztowe, o których mowa w art. 237 ust. 1 lit. A pkt b Rozporządzenia Wykonawczego, wprowadzone na obszar celny Wspólnoty i przeznaczone dla osób fizycznych, przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23.

2. Przesyłki pocztowe przeznaczone dla przedsiębiorców przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23 i dokumentami handlowymi.

3. W przypadku przedstawienia organowi celnemu przesyłki pocztowej bez deklaracji celnej CN 23 organ celny może przyjąć w charakterze takiej deklaracji inną kartę dokumentu CP 72, jeżeli karta ta zawiera nie mniejszy zakres danych niż deklaracja celna CN 23.

4. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1, w przypadku gdy przesyłka pocztowa zawiera towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych i podatkowych funkcjonariusz celny przystawia na przesyłce pieczęć: „Urząd Celny w..........Objęto procedurą dopuszczenia do obrotu.”.

§ 8. 1. 8) Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1, w przypadku gdy przesyłki pocztowe, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, zawierają towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych lub podatkowych, funkcjonariusz celny wystawia „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego — obrót pocztowy (przywóz)” w trzech egzemplarzach, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Funkcjonariusz celny w polu A na kartach 1, 2 i 3 przystawia pieczęć „Polska — Cło”, wpisuje numer ewidencji oraz przystawia stempel SAD.

3. Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym. Karty 2 i 3 wraz z przesyłką pocztową przekazywane są osobie przedstawiającej towar, w celu doręczenia odbiorcy.

4. 9) Odbiorca, przyjmując przesyłkę pocztową, wpisuje w polu C:

1)   jeżeli jest osobą fizyczną — numer NIP lub PESEL, o ile je posiada,

2)   jeżeli jest przedsiębiorcą — numer NIP i REGON

— oraz wypełnia pole F na karcie 3. Karta 3 jest zwrotnie dostarczana do urzędu celnego przez osobę przedstawiającą przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia na niej podpisu przez odbiorcę.

§ 9. 10) 1. W przypadku gdy:

1)   całkowita wartość towarów w przesyłce pocztowej, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2, zawierającej towary przeznaczone do celów handlowych przekracza równowartość 1000 euro albo

2)   przesyłki pocztowe adresowane do przedsiębiorców, zawierające towary przeznaczone do celów handlowych, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych lub podatkowych, są częścią serii podobnych czynności, albo

3)   przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego

— zgłoszenia celnego należy dokonać na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym, zwanym dalej „dokumentem SAD”.

2. Jeżeli przesyłki pocztowe przeznaczone są dla przedsiębiorców, odbiorca powinien dokonać zgłoszenia celnego na dokumencie SAD po otrzymaniu powiadomienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeśli przedsiębiorca przesyła organowi celnemu zgłoszenie celne przy użyciu kart 6, 7 i 8 dokumentu SAD, organ celny po przyjęciu zgłoszenia celnego przekazuje przesyłkę wraz z kartami 6 i 8 tego dokumentu osobie przedstawiającej przesyłkę w celu doręczenia odbiorcy. Odbiorca uzupełnia pole 54 przy adnotacji „Kartę 8 otrzymałem, zostałem powiadomiony o kwocie należności wynikającej z długu celnego” oraz, w przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczy towarów, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych lub podatkowych, składa podpis pod treścią pouczenia umieszczonego na odwrocie dokumentu SAD wskazującego, iż przedmiotowe zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w tym pouczeniu. Karta 6 dokumentu SAD jest zwrotnie dostarczana do urzędu celnego przez osobę przedstawiającą przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia na niej podpisu przez odbiorcę.

4. Przesyłki pocztowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przeznaczone dla osób fizycznych przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, funkcjonariusz celny wystawia dokument SAD na kartach 6, 7 i 8. W dokumencie SAD funkcjonariusz celny wypełnia następujące pola: 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 5, 6, 8, 12, 14, 15a, 19, 22 (tylko w zakresie waluty), 23-26, 30-34a, 35-37, 40, 42-44, 46 i 47 oraz pola A, B i J. Karta 7 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym. Karty 6 i 8 dokumentu SAD wraz z towarem przekazywane są osobie przedstawiającej przesyłkę w celu doręczenia odbiorcy. Odbiorca, przyjmując przesyłkę, wpisuje w polu 8 dokumentu SAD swój numer NIP lub PESEL, o ile go posiada, wypełnia pole 54 tego dokumentu oraz, w przypadku gdy zgłoszenie celne dotyczy towarów, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych lub podatkowych, składa podpis pod treścią pouczenia umieszczonego na odwrocie dokumentu SAD wskazującego, iż przedmiotowe zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w tym pouczeniu. Karta 6 jest zwrotnie dostarczana do urzędu celnego przez osobę przedstawiającą przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia na niej podpisu przez odbiorcę. Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu uważane jest za dokonane z chwilą złożenia podpisu przez odbiorcę.

§ 9a. 11) Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych o których mowa w § 9 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm. 12) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zgłoszeń celnych”.

§ 10. (uchylony). 13)

§ 11. 1. Przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do wywozu poza obszar celny Wspólnoty powinny być przedstawione organom celnym przez urzędy pocztowe dokonujące wymiany poczty z zagranicą.

2. Jeżeli przesyłki pocztowe, o których mowa w art. 237 ust. 1 lit. B, pkt a Rozporządzenia Wykonawczego, nie zostały poddane kontroli celnej, uważa się, że zostały one objęte procedurą wywozu.

§ 12. 1. 14) Przesyłki pocztowe, o których mowa w art. 237 ust. 1 lit. B pkt b Rozporządzenia Wykonawczego, zawierające towary przeznaczone do wywozu poza obszar celny Wspólnoty, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności wywozowych są przedstawiane organom celnym przez urzędy pocztowe dokonujące wymiany poczty z zagranicą wraz z deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Funkcjonariusz celny wystawia „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego — obrót pocztowy (wywóz)” w trzech egzemplarzach według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Funkcjonariusz celny w polu A na kartach 1, 2 i 3 przystawia pieczęć „Polska — Cło”, wpisuje numer ewidencji oraz przystawia stempel SAD. Karta 1 pozostaje w urzędzie celnym. Karty 2 i 3 są przekazywane osobie przedstawiającej towar, w celu doręczenia nadawcy.

4. 15) Nadawca wpisuje w polu C:

1)   jeżeli jest osobą fizyczną — numer NIP lub PESEL, o ile je posiada,

2)   jeżeli jest przedsiębiorcą — numer NIP i REGON

— oraz wypełnia pole F na karcie 3. Karta 3 jest zwrotnie dostarczana do urzędu celnego przez osobę przedstawiającą przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia jej uzupełnienia i podpisania przez nadawcę.

5. Urząd celny zwalnia przesyłkę po otrzymaniu karty 3.

§ 13. 16) 1. Z uwzględnieniem art. 787 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, w przypadku gdy:

1)   całkowita wartość towarów w przesyłce pocztowej zawierającej towary przeznaczone do celów handlowych przekracza równowartość 1000 euro albo

2)   przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do celów handlowych są częścią serii podobnych czynności, albo

3)   przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, albo

4)   zgłaszający zamierza ubiegać się, na podstawie przepisów odrębnych, o zastosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem VAT”, w eksporcie towarów lub o zwrot podatku VAT

— zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dokonać z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Po dokonaniu zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z:

1)   deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23;

2)   wywozowym dokumentem towarzyszącym i odpowiednio wykazem pozycji, o których mowa w art. 796a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz

3)   naklejoną na nich przez urząd pocztowy, wypełnioną przez nadawcę etykietą, informującą o przyjęciu przez organ celny zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1, zostało przesłane do urzędu celnego wywozu będącego jednocześnie urzędem celnym wyprowadzenia, o którym mowa w art. 793 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, urząd pocztowy, w którym przesyłka pocztowa zostanie nadana, nakleja na niej wypełnioną przez nadawcę etykietę, informującą o przesłaniu zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

4. 17) Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

§ 14. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1000 euro.

§ 14a. 18) Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu czasopism i książek, zawartych w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1, można dokonać w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z naczelnikiem urzędu celnego.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 19) . 20)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w mniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. poz. 1103), które weszło w życie z dniem 3 października 2013 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 48, poz. 321), które weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2007 r.

5)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 102, poz. 589), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 2011 r.

12) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743, z 2010 r. Nr 105, poz. 660 i Nr 244, poz. 1629, z 2011 r. Nr 129, poz. 738 oraz z 2013 r. poz. 1070.

13) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 87, poz. 724), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

17)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

18)   Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 11.

19)   Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 sierpnia 2004 r.

20)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250, z 2001 r. Nr 152, poz. 1726, z 2002 r. Nr 43, poz. 381 i Nr 230, poz. 1928 oraz z 2004 r. Nr 22, poz. 200 i Nr 53, poz. 529), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. -Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622).

21)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4

22) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 16.