ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego 2)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego wyznacza się Izbę Skarbową w Poznaniu.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 1).