ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych 2)

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wnioski o udzielenie pomocy kierowane do państw członkowskich jednolite formularze służące do powiadomienia i jednolite tytuły wykonawcze sporządza się z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. W przypadku gdy jednolity formularz służący do powiadomienia albo jednolity tytuł wykonawczy są przekazywane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, dokumenty te sporządza się odpowiednio w ramach wniosku o:

1)   powiadomienie albo

2)   odzyskanie należności pieniężnych.

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane drogą pocztową, sporządza się odpowiednio wydruk:

1)   wniosku o udzielenie pomocy;

2)   jednolitego formularza służącego do powiadomienia z wniosku o powiadomienie;

3)   jednolitego tytułu wykonawczego z wniosku o odzyskanie należności pieniężnych.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 1).